Matej Štefanac

Direktor / 3D mojster / Arhitekt / Oblikovalec

+386.31.344.230
m.stefanac@visard.si

Amir Shayegh

Predstavnik za S. Ameriko / Oblikovalec

+1.514.816.9418
a.shayegh@visard.co.uk

Niko Poljanšek

3D mojster / Arhitekt

+386.40.743.851
n.poljansek@visard.si